Friday, August 24, 2007

Historia strasznie antysemicka :)

Na stronie Krzysztofa Cierpisza znajdzicie mase ciekawych informacji.Naturalnie strasznie "antysemickich" i politycznie niepoprawnych ale to ,niestety dla politycznej poprawnosci ,ma do siebie historia -jest.

"Poczytac ci,mamo?

"ŻYDZI A ROZBIÓR POLSKI

Rozbiór Polski rozpoczął się właściwie w roku 1697 z chwilą wstąpienia na tron polski Sasów. „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”, oto hasło przygotowujące rozbiór, hasło demoralizowania narodu, którego plon po swych przyjacielach Sasach zbierał w r. 1773 Fryderyk, król pruski Historia tych smutnych czasów wiąże się z prawdziwym najazdem żydostwa na Polskę, które opa­nowało całkowicie życie gospodarcze kraju. Już wtedy Żydzi wchodzili w spiski z naszymi wrogami szykującymi rozbiór. O ostatnim polskim królu Stanisławie Ponia-towskim, podaje Żyd, Miesis również b. ciekawą wzmian­kę: „W; jego żyłach płynęła też krew żydowska”. 9)

W czasie rozbiorów i po rozbiorach, kiedy naród pró­bował przeciwstawić się najeźdźcy, Żydzi zdradzają Pola­ków a gorliwie wysługują się naszym ciemięzcom.

Historia nam podaje następujące fakty:

•) Przytoczone wyjątki z uchwał synodalnych, listu paster­skiego, oraz wyjątek z encykliki papieża Benedykta XIV, cytuję według dzieła Ks. Dr. St. Trzeciaka: „Talmud o gojach a kwestja żydowska w Polsce”, str.: 281-285 i 296-305.

•) M. Mieses: „Polacy chrześcijanie pochodzenia żydow­skiego”, str. XL.Po powstaniu w 1831 r.

„Car Mikołaj hojnie łaską swoją wszystkich Ży­dów obsypywał, szczególnie Żydów w Królestwie, którzy mu się nie mało na szkodę powstańców przy­służyli.”

„Po upadku powstania, pisze X. prof. Trzeciak, miejsce szlachty i inteligencji polskiej, która częścio­wo wyginęła, częściowo została zesłana na Sybir lub wyjechała z kraju na tułaczkę, zajęli Żydzi chrzcze­ni, którzy dla awansu przyjmowali religję chrześci­jańską; chrzciły się również i Żydówki i wychodzi­ły za mąż za chrzczonych Żydów dla podtrzymania ducha i rasy. Wielkie majątki szlacheckie zajmowali Żydzi chrzczeni, którzy dorabiali się wielkich fortun- W policji politycznej zajęci byli przeważnie Żydzi chrzczeni i niechrzczeni”… 10)

Rola Żydów w powstaniu 1863 r. jest podobna do roli w 1831 r. Żydzi służą Moskalom, denuncjują powstańców. Niekiedy ta zdradziecka robota przybiera osobliwe formy. Jedni zdradzają powstanie a drudzy stają na czele akcji powstańczej. Fakt ten tłumaczy się tym, iż powsta­nie, które było rozpaczliwą i bohaterską walką narodu przeciw najeźdźcy - odpowiadało zamiarom żydostwa, pragnącego zguby Polaków - bowiem w powstaniu ginął najlepszy element polski o co właśnie Żydom i ich sprzy­mierzeńcom chodziło.

Stąd też, gdy Żyd Artur Goldman (skądinąd skarbnik powstańczy) zdradza bohaterskiego wodza powstania 1863 r. Romualda Traugutta, to jednocześnie na czele akcji powstańczej stają Żydzi wychrzczeni: Karol Majewski i Józef Piotrówski. 11)

10)Ks. Dr. St. Trzeciak: „Talmud o gojach a kwestja żydow­ ska w Polsce”, str. 321.

11)Według Ks. prof. Trzeciaka: „Talmud a kwestja żydow­ ska w Polsce”, str.: 322 i następne.Najokrutniejsi prześladowcy Polaków w okresie nie­woli, to albo Żydzi - talmudyści, albo Żydzi mieszańcy. Przecież kanclerz Bismarck okrutniejszy w tępieniu Pola-Mv od Murawiewa - Wiesziatieia, był mieszańcem żydowskim12)ZYDZI A WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKL

W czasie walki o niepodległość narodu polskiego, Ży-dzi wystąpywali gdzie tylko mogli, aby tej niepodległości przeszkadzać,zwłaszcza niepodległości całko­witej, niezależnej od „obcych agentur”, niepodległości, która miała na celu nie małą, cherlawą, ale Wielką Polskę.

Wiemy jaką rolę odegrał przy tworzeniu granic Pol­ski, zwłaszcza w okresie traktatu Wersalskiego, wielki syn jej, Roman Dmowski. Żydzi użyli wówczas wszelkich swoich wpływów, aby nie dopuścić Romana Dmowskiego na przedstawiciela Polski, gdyż uważali to za policzek dla siebie.

Gdy jednak mimo to Dmowski zwyciężył, Żydzi, ma­jąc wpływ na Wilsona (prezydenta Ameryki) i Lloyda Georgeła (przedstawiciela Anglii), utrudniali za wszelką cenę Dmowskiemu przeprowadzenie sprawy granic za­chodnich i sprawy Gdańska, tak jak tego. domagała się racja stanu Wielkiej PolskL Żydzi nam wówczas narzucili hańbiący traktat o mniejszościach, a gdy sejm polski w 1919 r. uchwalił odpoczynek niedzielny, poseł żydowski Grunbaum, odważył rzucić sejmowi i Polsce bezczelną groźbę:

„W tej chwili straciliście panowie Wilno, Mińsk i Galicję polską”.

Zb. Krasnowski: kwiatowa polityka żydowska”.

Dzięki bohaterstwu żołnierza polskiego, zapowiedź bezczelnego Żyda ziściła się tylko częściowo, ale to wy­starczy, aby-oświetlić stosunek Żydów, do Polski w chwili walki o Jej granice.


ŻYDZI W 1920 R.

Podobnie jak w ciągu naszych całych dziejów, żydostwo zdradzało Polskę i knuło przeciwko niej nieustan­ne spiski, tak i w 1920 r. w tym roku tak ciężkim i krwa­wym a jednocześnie opromienionym blaskiem „Cudu nad Wisłą”, Żydzi przeważnie odgrywali rolę nikczemnych zdrajców, dążących do wywołania w kraju anarchii, zdra­dzających na froncie i przygotowujących razem z bolsze­wikami plan zamiany Polski na Republikę Sowieckich Rad, na stworzenie z naszej Ojczyzny, państwa czerwone­go Antychrysta, w którym rolę boga, pana i władcy, podob­nie jak w nieszczęsnej Rosji, miał pełnić Żyd.

Podajemy garść suchych faktów historycznych, które lepiej od wszelkich wywodów oświetlają rolę Zydów w stosunku do Polski w tym pamiętnym roku Skorupków i Pogonowskich, roku Radzymina i Ossowa…


Wyjątki z komunikatów %. pola walki

Komunikat z dn. 18 IV 1919 r. Front Litewsko - białoruski

„…Wczorajsze walki o Lidę, były uporczywe… Pie­chota nasza musiała łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród cięż­kich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczysz­czał miasto od nieprzyjaciela.

Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzela­jąc do naszych żołnierzy…”

Komunikat z dn. 19IV1919 r.

„…W walkach pod Dubienką.„ Stwierdzono w tym okręgu, że walczy po stronie bolszewickiej oddział ochotniczy żydowski z Włodawy”…Komunikat z dn. 24.VIII.1920 r.

„.„Po zajęciu przez 1 dywizję Legionów dn. 22 b. m. rano Białegostoku… trwały w tym samym mie-śctie jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiec­ką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie.”Raport dowódcy 5 p. ułanow do Szefa Sztabu Generalnego.

„…Dn. 21 czerwca 1920 r. na odcinku IV batalionu 106 p. p. na Słuczy, 3 żołnierzy Żydów przyłapano na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdra­dzić nas i wspólnie przełamać front”…

Kilka przytoczonych wyjątków z komunikatów woj­skowych, tylko w małej mierze odsłaniają zbrodniczą ak­cję Żydów w czasie wojny 1920 r.

. To ich stanowisko jest groźnym ostrzeżeniem dla Pol­ski, jak bardzo niebezpiecznym w czasie wojny jest ele­ment żydowski, odbywający służbę w wojsku polskim.

Jednym z pierwszych zadań rządu narodowego w Pols­ce jest natychmiastowe usunięcie źydostwa z naszej Armii… jako czynnika, o którym tragiczne przyżycia 1920 roku aż nadto dowiodły, iż w chwili wojny może stać się groźnym dla narodu polskiego i całości jego granic, zwłaszcza przy tak ogromnej ilości Żydów podlegających prawu służby wojskowej.

Domagajmy się usilnie usunięcia z Armii Polskiej Żydów, zarówno chrzczonych jak i wyznawców talmudu.

Ustawa o wyłączeniu Żydów z powszechnego obowiąz­ku służby wojskowej, jest konieczną dla bezpieczeństwa Państwa

No comments: