Monday, September 3, 2007

Panie Premierze,czekamy na odpowiedz

Od siebie dodam jedynie ,ze w zwiazku z sytuacja gospodarcza Chin,Chinczycy sa tymi ,ktorzy podnosza ceny na stal i placa "kazde pieniadze" bo takie maja zapotrzebowanie.Wplywa na to m.in ogromna ilosc obiektow wznoszonych przed Olimipiada w Pekinie i dynamiczny,"stalo-chlonny" profil chinskiej gospodarki.


"Kraków, 30.01.2007 r. do Premiera Rządu RP Jarosława Kaczyńskiego w sprawie prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A.


KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA
M A Ł O P O L S K A
Mittal Steel Polska S.A. Kraków
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków tel./fax.(0-12) 290-38-30 lub 290-37-30 –
mieczyslaw.kucharski@ipssa.pl

Lp08/S80M/2007 Kraków, dnia 30.01.2007 r.

Premier Rządu RP
Pan Jarosław Kaczyński

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 80 Małopolska Mittal Steel Polska S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera o podjęcie decyzji w sprawie dogłębnego zbadania procesu prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A., a szczególnie o odtajnienie umowy prywatyzacyjnej w raz z załącznikami.

Do zwrócenia się z taką prośbą zmusza nas szereg nieprawidłowości jakie według nas miały miejsce przy sporządzaniu umowy prywatyzacyjnej Nieprawidło­wości te spowodowały straty dla Państwa, a także niezadowolenie pracowników i społeczeństwa.

Prosimy o powołanie specjalnej komisji śledczej w sprawie zbadania procesu prywatyzacji PHS S.A. Mittal Steel Poland S.A., i w razie potwierdzenia się zarzutów unieważnienia umowy. Istnienie nieprawidłowości potwierdza :

1. Raport pokontrolny i wnioski, jakie złożyła NIK do sądu w wyniku badania prywa­tyzacji PHS S.A.

2. Wnioski jakie prokuratura złożyła do sądu w wyniku prowadzonego śledztwa w sprawie nieprawidłowości w procesie prywatyzacji PHS S.A.

3. Stwierdzenie w materiałach na Walne Zebranie Akcjonariuszy dotyczącym zaniże­nia wyceny majątku który znajduje się w opinii niezależnego biegłego rewidenta z firmy Ernst & Young.

4. Utajnienie umowy wraz z załącznikami.

5. Łamanie zapisów Pakietu Socjalnego dla pracowników PHS S.A. – Mittal Steel Po­land S.A. który jest źródłem prawa pracy i integralną częścią umowy prywatyzacyj­nej.

6. Wprowadzenie regulaminu zwolnień grupowych w Mittal Steel Poland S.A. co jest złamaniem Pakietu Socjalnego rozdział 4 § 10

7. Świadomym brakiem realizacji zapisów Pakietu Socjalnego §16 pkt.5, w którym pracodawca i właściciel zobowiązał się, że w 3 miesiące po przejęciu uzupełni tam gdzie jest to niezbędne, pracowników na produkcji.

8. Zwalnianie pracowników bez jakichkolwiek schematów organizacyjnych i normo­obsad o które od 2004 roku bezskutecznie występujemy) a równoczesnym przyjmowa­niem pracowników z tak zwanego „liesingu” również na stanowiska z wykazu B co jest kolejną jednostronną nadinterpretacją i łamaniem zapisów oraz ducha Pakietu Socjalnego §16 pkt.3.

9. Brak prawidłowej konsultacji ze Związkami Zawodowymi wszelkich programów restrukturyzacji spółki.

10. Prowadzenie przez nowego Nabywcę i pracodawcę gospodarki rabunkowej w sferze produkcyjnej remontowej i zatrudnieniowej.

Pragniemy zauważyć, że prywatyzacja Polskich Hut Stali nie tylko według nas nastąpiła w najmniej korzystnym momencie i za znacznie zaniżoną cenę.

PHS S.A. sprzedano gdy już występował wzrost zapotrzebowania na wyroby hutnicze i zapotrzebowanie to miało tendencje dalszego wzrostu. Mówiły o tym raporty eks­pertów dotyczące przewidywanej produkcji stali na świecie i w Europie. Sytuacje tą potwierdzał wzrost zamówień na nasze wyroby w 2003 roku.

Wiedział o tym już w I półroczu 2003 roku Rząd Premiera Millera, który obiecał po­moc w zakupie surowców w związku ze wzrostem zamówień i zapotrzebowania na stal. Niestety żadnej pomocy od Rządu nie otrzymaliśmy.

Zadziwiający jest pośpiech w jakim dokonywano prywatyzacji PHS S.A. już w paź­dzierniku tego samego roku minister Skarbu Państwa Czyżewski mimo trwających i przedłużających się negocjacji Pakietu Socjalnego i przerwania przez przyszłego na­bywcę negocjacji pakietu umowę podpisał. Próba wyłudzenia łapówki ujawniona przez szefa grupy negocjacyjnej US Steel, p. J.H. Goodish’a za przyznanie pierw­szeństwa w sprzedaży Polskich Hut Stali i pośpiech w zawieraniu umowy prywatyza­cyjnej wymaga szczegółowego zbadania i wyjaśnień.

Czy tu ktoś myślał o Państwie, o pracownikach, czy o jak najszybszym podziale łu­pów w sytuacji kiedy Mittal Steel Poland S.A. w 2004r uzyskał zysk z czterech hut 1,7 miliarda zł netto, a ze spółkami zależnymi prawie 3 mld złotych.

Prosimy też szczególnie o nie realizowanie niekorzystnego dla Polski zapisu umowy, który mówi o sprzedaży przez Polskę pozostałych 25% akcji spółki po 1 złotówce za akcję. Uważamy, że w polskich hutach jako zakładach strategicznych dla naszej gospodarki Skarb Państwa powinien posiadać co najmniej 51% akcji, czyli pakiet kontrolny.

Mamy nadzieje, że przedstawione przez nas argumenty przekonają pana premiera do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie niekorzystnej dla Polski i pracowników przejętych hut sytuacji.

Przewodniczący
NSZZ „Solidarność”

Mieczysław Kucharski"

No comments: