Friday, September 14, 2007

KRATA dla Polaka czyli czwarty rozbior Polski

Pod pretekstem troski o polskich zeslancow z sowieckiego wschodu i w tempie iscie rekordowym zostala przygotowana i zatwierdzona ustawa o tak zwanej
"Karcie Polaka".
Jestem przekonany ,ze ostatnimi osobami ,ktorym ta ustawa pomoze w poworcie do kraju beda Polacy i ich potomkowie zeslani na nieludzka ziemie przez Stalina i jego namiestnikow w Polsce.
Jestem rowniez przekonany ,ze ustawa jest pierwszym krokiem do wprowadzenia do Polski ,LEGALNIE ,zydowskiej V kolumny.
W sytuacji taka jaka stworzyla "Karta Polaka" zostala stworzona furtka, przez ktora moga wlewac sie -legalnie i bez ograniczen- zydowscy osadnicy.
Nawet nie musza czekac na "poprawki" w ustawie.Wystarczy pojechac do np.Kazachstanu i tam zglosic sie do polskiego przedstawicielstwa dypomatycznego,dopelnic odpowiednich (nieprecyzjnych ) formalnosci i droga wolna.
Musimy zrobic wszystko aby "Karta POlaka" dotyczyla tylko i wylacznie naszych rodakow pragnacych ,(i majacych takie swiete prawo) ,powrocic do Ojczyzny.
Musimy zrobic rowniez wszystko aby ten dokument nie mogl zostac wykorzystany jako nastepne narzedzie walki z Polakami w ich wlasnym kraju.
W obecnej postaci "Karta Polaka" bedzie niczym innym jak "KRATA dla Polaka"

Jerzy


"Czwarty Rozbiór Polski w jeden dzień... pod kogo ta ustawa?

W ciągu jednego dnia, raczej nocy Kaczyńscy doprowadzili do uchwalenia ustawy dotyczącej tzw. Karty Polaka.

Ta ustawa to zmiana tkanki wyborczej równa rozbiorowi Polski, szczególnie zaś że za chlebem z Polski wyjechała znaczna część wyborców.
Sejm RP w dniu 7 września uchwalił iście ekspresowym tempie tzw. Karte Polaka. Jest to ustawa pozwalająca na osiedlenie się w Polsce na preferencyjnych zasadach z samego tylko Wschodu ponad miliona ludzi niewiadomej prowinencji.

Pierwsze czytanie robionej na sile i na kolanie ustawy, odbyło się w dniu 5 września br. Debata miała miejsce o godzinie 18, w czasie, gdy absolutna większość Polaków nie mogła tego widzieć i słyszeć.W miedzyczasie rząd RP złożył autopoprawkę i rozszerzył przewidzianą dla „rodaków" ze Wchodu Karte Polaka na kraje UE. Powodem tej zmiany była informacja Urzędu Integracji Europejskiej, który w dniu 31.08.2007 sugerował w wydanej dla Sejmu opinii, ze uchwalenie takiej ustawy jedynie w odniesieniu do postradzieckich krajow będzie niezgodne z konstytucja RP.

Jest prawie oczywiste, że z czasem dołączony zostanie cały pozostały świat - w tym Izrael

Zmiana projektu ustawy w tym zakresie została naprawiona podczas pierwszego czytania.

Wskutek takich zabiegów oczywistym jest, ze teraz certyfikat przynależności do narodu polskiego może otrzymać każdy, nawet wysiedlony po wojnie Volksdeutsch lub żydowski kolaborant, który uciekł na Zachód przez spodziewanymi represjami lub potomkowie dezerterów z okresu międzywojnia lub dzieci stalinowskich oprawców jak Filip Barski, morderca sądowy z WSR w Wrocławu, majacy na symieniu 100 wyroków smierci.

Komu Karta Polaka? Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:1) Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej bierna znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajow,

2) W obecności konsula RP, zwanego dalej konsulem lub upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art. 15 ust 1, złoży pisemna deklaracje przynależności do Narodu Polskiego

3) Wykaże, że, co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w art. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie działalność na rzecz języka i kultury polskiej.

Jakie prawa?

- zwolnienie z opłaty wizowej,

- podejmowanie i odbywanie studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia a

także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych,

- korzystania z świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, refundowanych ze

środków publicznych

- 37 % ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu

- bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych

Przyznawanie Karty Polaka

Art. 13 Wniosek o wydanie Karty Polaka winien zawierać następujące dane (ustęp 2)

Imię i nazwisko, Datę i miejsce urodzenia, Płeć, Adres zamieszkania, Obywatelstwo, Narodowość

Obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli (sic!) ich dane zostały wskazane przez osobę ubiegająca się od przyznanie Karty Polaka.

Dokumentami i dowodami, o których mowa w ustępie 2, mogą być w szczególności:

1) polskie dokumenty tożsamości (co to jest?)

2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością (urodzeni jako cudzoziemcy tez?)

3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach (dezerterzy również?)

4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwiezienia, zawierające spis o polskim pochodzeniu (co to jest polskie pochodzenie?)

5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis o polskim pochodzeniu

6) zagraniczne dokumenty tożsamości zawierające informacje o polskiej narodowości posiadacza (to można uznać)

7) zaświadczenie organizacji polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w art. 2 ustęp 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie się w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (szczyt krętactwa...)

Wg ustępu 4 art. 13 organem ogłaszającym w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP jest Prezes Rady Ministrów. Ekstra prawem konsula w odniesieniu do szczególnie zasłużonego wnioskodawcy jest możliwość wydania karty Polaka bez spełnienia wymogów formalnych. ( cudowna furtka )

Z art. 15 Karty Polaka wynika, ze Prezes Rady Ministrów może w drodze rozporządzenia określić wykaz organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność w zakresie pomocy osobom narodowości polskiej zamieszkalnym na terenie państw o których mowa w art. 2, uprawnionych do przyjmowania i przekazywania właściwemu konsulowi wniosków o przyznanie Karty Polaka. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem organizacji, oceny języka polskiego dokonuje upoważniony pracownik organizacji. W art. 24 zapisano, ze Rejestr wydanych Kart Polaka jest rejestrem czasowym.

W dacie 6 lipca br, druk zawierający ten projekt, pod numerem 1957 został wydrukowany przez Kancelarie Sejmu i wyłożony dla posłów. W dniu 24 sierpnia br. Prezydium Sejmu skierowało powyższy projekt ustawy do Komisji łączności z Polakami za granica

W dniu 28 sierpnia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Zastanawiające jest to, że druk 1957 zawiera ocenę skutków prawnych przedmiotowej regulacji, w której jest mowa o tym, ze konsultacje społeczne to „konsultacje z członkami Rady Ministrów" (red. czy konsultacje spoleczne to tylko członkowie Rady Ministrów?)

Opiniodawcy, (opinia nie zawiera autora) uważają również, że projektowana ustawa nie ma też wpływu na rynek pracy, podobnie jak ma nie mieć wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. W przypadku sytuacji rozwoju regionalnego tez nie projektuje się żadnego wpływu.

Dane dotyczące wydanych Karty Polaka przechowywane maja być przez okres 10 lat, po czym ulegają zamazaniu. (od red. stary numer - za 10 lat nie bedziemy wiedzieli kto jest kto.

Art. 3 ustawy mówi - uwaga- , ze Karta Polaka jest dokumentem poświadczającym przynależność do Narodu Polskiego oraz uprawnienia wynikające z tego aktu prawnego, zaś art. 7 przewiduje wprost, ze przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycie polskiego obywatelstwa, ani stwierdzenia polskiego pochodzenia.

Komentarz

Pomysł na wprowadzenie Karty Polaka był determinowany wola zmniejszenia opłat wizowych dla Polaków na Wschodzie, miał tez dotyczyć jedynie krajow postradzieckich, w ostateczności wyszło na to, że z tej ustawy suma summarum może skorzystać caly żydowski świat, nawet jeżeli nie na zasadzie „tu i teraz" to z czasem, poprzez modyfikacje tej ustawy. Niezrozumiałym jest dlaczego nie namawia się do powrotu Polaków ze Wschodu wprost w oparciu o ustawę o repatriacji, a czyni się jakiś dziwny wyłom dający możliwość przejściowego osiedlenia osobom bliżej nie określonego pochodzenia, a co za tym idzie otrzymania w krótkim czasie - wg mnie - góra dwóch lat, polskiego obywatelstwa.

Cos takiego nie jest możliwe w trybie przywracania obywatelstwa, ponieważ przepisy o przyznawaniu lub przywracaniu obywatelstwa - nawet jeżeli je uznać za liberalne - są bardziej rygorystyczne niż „uchwalony na kolanie dziwoląg" uważany, przez posła Dobrosza za ustawę projektowana pod Żydów.

Jak widać z przytoczonych przepisow i uzasadniania, można otrzymać potwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego nie wykazując polskiego pochodzenia.

Jeden z krakowskich Żydów na stronie Laudera stwierdził, że w ciągu jednego ćwierćwiecza poziom Żydowstwa Polskiego zostanie odbudowany na n niespotykanym dotąd poziomie.

Czy Karta Polaka jest wytrychem do tego zamierzenia?

Który kraj na świecie na takich "wariackich papierach", cedując swoje uprawnienia na organizacje pozarządowe pozwala sobie na taka zmianie tkanki wyborczej. Całość dzieje się w czasie, gdy nie da się wykazać, kto kim jest, bowiem Żydzi polscy zniszczyli po drugiej wojnie światowej zarówno dokumentacje powojenna, jak i znaczna cześć ewidencji ludności przedwojennej Polski. Gwoli przypomnienia - taka sytuacja miała miejsce w okresie miedzy wojennym, gdzie na polecenie Piłsudskiego w podobny sposób nadano obywatelstwo milionowi wschodnich Żydów, popełniając przy tym przestępstwo. Przemyt Żydów do Polski był finasnowany przez angielskie i amerykanskie organizacje Zydowskie. Centralą tej dzialalności była Łódz a do ukrywania przemyconych ludzi słuzyly szkoły religijne.

Kaczyńscy zamiast unikać sytuacji, w którym będzie dochodzić do antysemityzmu o podłożu ekonomicznym jedynie potęgują to zjawisko. Twierdzenie, że przyjazd ponad miliona ludzi i korzystanie z praw na uprzywilejowanych zasadach nie rodzi żadnych skutków. Sytuacja bedzie identyczna jak swego czasu z Litwakami.

Dziwnym jest, ze PiS bardziej dba o polskich „pochodzeniowców" na Wschodzie, a nie potrafi zadbać o godziwy poziom życia Polaków, o pielegniarki, w tym przestrzegania zasad demokracji na poziomie choćby przystępnych zasad głosowania. Nie mają czasu na zmane Ordynacji Wyborczej, ale zmianę ustawy potrafia przepchnać w jedną noc.

A może chodzi o to, że nie jest to pomysł do końca polski. Żądania przyjęcia przez Polskę większej ilości Żydów, wysówaja zachodnie środowiska, szczególnie te związane z rzekoma koniecznością zapłaty przez Polskie 65 mld USD.

Publikacja:
2007-09-07 22:25:57

Działanie pisowców wyczerpuje znamiona zbrodni polegajacej na utracie niepodległości. wg mnie działania te inspirowane są z zewnątrz. Na tą okoliczność zostanie przytoczony w nabliżsyzch dniach komentarz do kodeksu karnego

Zbigniew NOWAK

Copyright (c) 2004-2005 Raport Nowaka

http://www.raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=323

No comments: