Wednesday, June 27, 2007

Napisali do nas: p.Zdzislaw Gromada

Polecam artykuly p.Zdzislawa.Sa nie tylko odbiciem troski o stan kraju i narodu.Prowokuja myslenie glebsze niz jalowa wymiana dzwiekow tak popularna od lat i uchodzaca za dialog.

"POTRZEBA LEPSZEJ DEMOKRACJI"

- publikacje internetowe listopad 2006 – czerwiec 2007

Zdzisław Gromada

W Y D A W N I CT W O S A M I Z D A T

S P I S T R E Ś CI

strona 1. WNIOSEK DO PREZYDENTA RP.......................................................4

2. WIĘCEJ WŁADZY W RĘCE LUDU....................................................7

3. WOJNA MY – ONI I JEJ EFEKTY.......................................................9

4. WYBIERZMY MNIEJSZE ZŁO – LEPSZĄ DEMOKRACJĘ...........11

5. SZWAJCARJA ALBO ŚMIERĆ.........................................................14

6. HURTOWO CZY DETALICZNIE ?...................................................18

7. XXI WIEK – CZAS NA PEŁNĄ DEMOKRACJĘ.............................20

8. MOJE 3 X TAK....................................................................................23

9. NASZA NARODOWA SPÓŁKA Z O. O. ...........................................25

10. POLACY WIECZNIE NIEZADOWOLENI Z SYSTEMU.................28

11. CZY SYSTEM POLITYCZNY RP TO JESZCZE DEMOKRACJA?..30
12. CZY MUSIMY /POWIERZAĆ SWOJE LOSY LUDZIOM CHORYM
NA WŁADZĘ?........................................................................................33
13. NIEZADOWOLONY ELEKTORAT TRAMPOLINĄ DO WŁADZY
DLA NAWIEDZONYCH – PORA Z TYM SKOŃCZYĆ.....................35

14. CAŁA NADZIEJA W NAIWNYCH IDEALISTACH...........................38
1 WNIOSEK DO PREZYDENTA RP

Szanowny Panie Prezydencie RP

Jestem, podobnie jak wielu naszych rodaków, niezadowolony z obecnej sytuacji politycznej w naszej ojczyźnie. Mamy nadmiar igrzysk i niedobory chleba. Szczególnie niepokoją mnie następujące, ciągle pogłębiające się, tendencje:

1. Dla naszych przedstawicieli we władzach ważniejsze są interesy ugrupowań politycznych, aspiracje ich liderów bądź osobiste interesy niż NASZE DOBRO WSPÓLNE.

2. Żaden parlament III RP nie potrafił wyłonić stabilnego rządu zdolnego podejmować niezbędne, niepopularne, strategiczne decyzje.

3. Jak podają oficjalne dane statystyczne 11% Polaków żyje poniżej minimum egzystencji, a 60% poniżej minimum socjalnego, 30 do 70% dzieci w szkole jest niedożywionych.

4. Jak pokazują sondaże 60% naszej młodzieży chce wyjechać na stałe za granicę i wyjeżdżają najbardziej aktywni, z inicjatywą, wykształceni młodzi ludzie.

5. Większość z nas nie wykazuje aktywności obywatelskiej i nie uczestniczy w wyborach, w 2005 aż 60%.

6. Nasze zadłużenie publiczne jest obecnie, po 17 latach funkcjonowania wolnej Polski, wielokrotnie wyższe niż po 44 latach funkcjonowania PRL-u i ciągle gwałtownie rośnie. Zbliżamy się do niebezpiecznego poziomu zadłużenia publicznego wynoszącego 60% PKB.

Korzystam z prawa jakie daje mi itp. 63 Konstytucji RP i proszę Pana Prezydenta o zainicjowanie działań zmierzających do wyeliminowania bądź zmniejszenia w/w zagrożeń. Jak dowodzi ostatnie 17 lat funkcjonowania naszej odmiany demokracji „rozwiązanie” typu: „Zagłosujcie na nas, dajcie nam władzę, a my spełnimy wasze marzenia i rozwiążemy wszystkie wasze problemy” bądź tłumaczenie „Demokracja musi dojrzeć, musimy uzbroić się w cierpliwość”- to puste slogany. Nadzieję na lepsze jutro możemy mieć wyłącznie wtedy gdy będziemy mieć sprawniejszą, uczciwszą, bardziej kompetentną władzę która potrafi zjednoczyć nas wokół idei DOBRA WSPÓLNEGO. Obecnie praktykowana u nas odmiana populistycznej demokracji, z permanentną agresywną kampanią wyborczą, nie pozwala na tanie państwo, wręcz przeciwnie generuje w naszym kraju nadmiernie kosztowne państwo. Zmienić to możemy wyłącznie poprzez zastosowanie sprawniejszej odmiany demokracji. Proszę o poważne rozpatrzenie zastosowania u nas sprawdzonych w praktyce następujących procedur demokratycznych:

Demokracji większościowej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. System ten daje dobre efekty w krajach, które go stosują itp. w USA i Wielkiej Brytanii. Jego stosowanie doprowadza do ukształtowania się praktycznie dwupartyjnej sceny politycznej. Rządy są stabilne, jednopartyjne, bez potrzeby tworzenia uwłaczających, kosztownych i nietrwałych koalicji rządzących.

Demokracji bezpośredniej. System taki jest stosowany z powodzeniem w Szwajcarii. Politycy w tym systemie pełnią rolę służebną i są pod stałą kontrolą obywateli. Każdą ustawę uchwaloną przez parlament na wniosek 100 tys.
obywateli można zakwestionować i poddać pod referendum. Wynik referendum jest wiążący i ostateczny, niezależnie od frekwencji. Osoby nieuczestniczące w referendum „głosują” na „jest mi obojętne które rozwiązanie będzie zastosowane” lub „nie mam w tej sprawie swojego zdania”. Obywatele mają również prawo inicjatywy ustawodawczej i w drodze referendum mogą wprowadzić w życie swoje regulacje prawne bez pytania polityków o ich zgodę.

Wymaganie od kandydatów na polityków do prezentacji obiektywnej oceny swoich kompetencji do pełnienia służby publicznej. Wg tej propozycji każdy kandydat powinien poddać się obiektywnemu sprawdzianowi swoich kwalifikacji do pełnienia funkcji o którą zabiega. Wynik sprawdzianu powinien podać do publicznej wiadomości przed wyborami. Zastosowanie tego projektu promuje kandydatów kompetentnych i zwiększa ich szanse w wyborach. Ten sposób stosuje się z powodzeniem wszędzie poza polityką. Formalne wdrożenie projektu wymaga nowelizacji ordynacji wyborczej. Moim zdaniem możliwa jest obywatelska inicjatywa zorganizowania stosownych sprawdzianów i zaproszenie do udziału w nich, na zasadzie dobrowolności, wszystkich kandydatów. Uczestnictwo i dobry wynik sprawdzianu byłby istotnym atutem kandydata i zwiększałby jego szansę na sukces wyborczy. Wpłynęłoby to korzystnie na jakość parlamentu.

Premiowanie kompetentnych obywateli zwiększeniem ich czynnego prawa wyborczego. Wg obowiązującej ordynacji pozbawieni czynnego prawa wyborczego są osoby małoletnie, przestępcy pozbawieni przez sąd praw
obywatelskich oraz osoby ubezwłasnowolnione. Wszyscy pozostali niezależnie od wykształcenia, umiejętności krytycznej oceny kandydatów i ich programów,
stosunku do prawa itp. mają identyczne czynne prawo wyborcze. Wszędzie poza polityką czynne prawo wyborcze mają wyłącznie ludzie kompetentni. Członkami wszelkich komisji kwalifikacyjnych i konkursowych są ludzie kompetentni do dokonania merytorycznej oceny kandydatów i trafnego wyboru. Wydaje się oczywiste, że poziom wykształcenia świadczy (powinien świadczyć) o umiejętności jego posiadacza do krytycznej oceny kandydatów do władz i ich kompetencji. Wydaje się logiczną propozycja uzależnienienia wagi głosu od formalnego wykształcenia osoby go oddającej itp. głos obywatela z wykształceniem średnim x2, a z wyższym x5. Przywilej wyborczy ludzi z dyplomami powinien zmniejszyć rolę populizmu w kampanii wyborczej oraz będzie dodatkowym bodźcem do zdobywania dyplomów. System wymaga poważnej nowelizacji prawa oraz przewartościowania pojęcia „równość”.

Wierzę, że Pan Prezydent poważnie potraktuje mój wniosek i da nam nadzieję na lepsze jutro.

Zdzisław Gromada

No comments: