Saturday, June 16, 2007

Jak sie pozbyc zydowskiej ekonomii z polskich mieszkan-radzi Jasiek z Toronto

Krotko mowiac -informacje jakich na pewno nie znajdziecie na forum p.Michalkiewicza .
Przeczytaj,pomysl i zacznij dzialac.
NIGDY nie jest za pozno.

Żydzi doskonale wiedzš jak sprzedawać cudze konie chowajšc pienišdze do własnej kieszeni na oczach właœcicieli.
Może posłużę się przykładem żydowskiej „przedsiębiorczoœci” w budownictwie wielomieszkaniowym przynoszšcym sukcesywnie doœć okazałe zyski.
A więc tzw., „inwestor” wykupujšcy 1 ha ziemi zatrudnia „znajomš” firmę budowlanš, która ma wybudować dwa 10 piętrowe budynki mieszkalne o powierzchni 90 m/kw każdego mieszkania po 100 mieszkań w każdym budynku z przeznaczeniem na wykup przez klientow na tzw., „własnoœć” , bo któż nie chciałby posiadać wreszcie własnego lokum zwłaszcza przy obecnym „głodzie” mieszkaniowym, gdzie ponad półtora miliona rodzin czeka na swoje M-...
Gdzie jest więc „ynteres”, ups, „geszeft”, który przyniesie konkretne zyski do „inwestora” kieszeni?...
Ano właœnie.... Wiadomo jest że wszyscy płacš roczne podatki od swojej „własnoœci”, czyli de facto nie sš faktycznymi właœcielami i takowymi nigdy nie będš, bowiem żydowski geszeft lichwiarski totalnie paraliżuje jakiekolwiek narodowe działania inwestycyjne, a więc w dalszym cišgu jesteœmy skazani (oczywiœcie) nieœwiadomie na żydowskš „dobroczynnoœć” inwestycyjnš.
Wracajšc do tematu, a więc podatek od 1 ha ziemi kształtuje się w granicach 1000 złotych rocznie z tytułu posiadanej „własnoœci” od właœciciela, a de facto od wiecznego dzierżawcy, który bardzo szybko zamienia te 1 ha ziemi na dochodowy „ynteres” budujšc rękami przedsiebiorcy budowlanego 2 budynki z 200 mieszkaniami o powierzchni 90m/kw. Warto by zapytać na ile „skazani” będš przyszli właœciciele każdego z tych mieszkań „własnoœciowych” płacić rocznego podatku od „własnego” mieszkania pomijajšc spłaty kredytu i serwisu administracyjnego.

Oczywiœcie że bardzo łatwo to wyliczyć, jak i stwierdzić po całym procesie zasiedlenia „właœcicieli” mieszkań „własnoœciowych” spadnie na każego z nich osobny podatek od posiadanej „podłogi” na dokładnie tej samej powierzchni ziemi na której zostały zbudowane budynki często z pieniędzy pochodzšcych z tzw., „przedpłat” na swoje M (...), czego rezultatem stanie się to, że właœciciele swoich „podłóg” w 10 piętrowym budynku w sumie zapłacš na koniec roku 100 krotnie więcej pieniędzy, aniżeli dzierżawa 1 ha ziemi, a i nie będš w żadnym przypadku właœcicielami korytarzy, wind i wszystkiego co te budynki na tej powierzchni otacza z parkingami włšcznie.

Proszę więc policzyć i chwilę się zastanowić jak jest:
Powstaje „spółdzielnia krzak” z dyrektorami, inwestorami, kontraktorami budowlanymi, finansistami, sekretarkami, inspektorami i sam Bóg wie z kim jeszcze i „zawišzujš” wspólnie złoty „ynteres”...oczywiœcie na rachunek przyszłych „właœcicieli” jedynie „podłóg” o powierzchni 90m/kw i...niczego więcej... bowiem ta „reszta” jak: garaże wewnštrz (z dodatkowa opłatš), parkingi na zewnštrz, windy, korytarze, bojlery, rury, itd., itd., itd., stanie się własnoœciš „spółdzielni” o czym każdy właœciciel 90 m/kw „podłogi” nie musi wiedzieć stajšc się swego rodzaju „zakładnikiem” tejże „spółdzielni” od której każdy właœciciel nabędzie swoje M-(...) z tytułu zakupu
(Koszty transakcji dla mieszkania o wartoœci 150 tys. zł: podatek od czynnoœci cywilnoprawnych - 3000 zł
taksa notarialna - 1500 zł VAT od taksy notarialnej i innych opłat - 341 zł ew. prowizja agencji poœrednictwa - 3 proc., 4500 zł
VAT od prowizji poœrednika 22 proc. - 990 zł
opłata sšdowa: 1820 zł
W sumie: 12 201 zł
Do tych kosztów należy jeszcze doliczyć:
opłatę za wypisy aktu - 6 zł za stronę (œrednio 183 zł z VAT)przy zakupie nieruchomoœci hipotecznej do taksy notarialnej -150 zł + VAT - za wniosek o wpis nowego właœciciela w księdze wieczystej.
przy zakupie nieruchomoœci z udziałem kredytu bankowego do kosztów należy doliczyć 150 zł + VAT - za wniosek o ustanowienie hipoteki na rzecz banku.
(http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/nieruchomosci_041018/nieruchomosci_a_1.html

i do której wpływać będš podatki roczne od „wzbogacenia” – czyli od wartoœci „podłogi” od każego „właœciciela” – a więc podatek od 200.000 złotych wynosić będzie 1%, tak więc „spółdzielnia” jako „wieczysty” poœrednik z całš „obsługš” stanie się swego rodzaju pasożytem na „ciele” dwustu „właœcicieli podłóg o pow. 90m/kw. To jest „złoty ynteres”..., lecz nie dla „właœcicieli 90 metrowych „podłóg”...

A jak powinno być?:
Ano dam jeden konkretny przykład, lub drogę pozybcia się wszelkiego rodzaju „poœredników” i „geszefciarzy” ukrytych pod „aksamitnymi” garniturami.
Sš na terenie Polski kasy pt: „SKOK” i ludzie tam wpłacajš i wypłacajš pienišdze, ale również wielu klientów zna się osobiœcie, którzy nie majš mieszkania. Dzięki m.in., „SKOK”om lub innej społecznej inicjatywie może i powinien zawišzać się społeczny komitet budowy własnych M-(...) o pow. 90m/kw., z ludzi którzy chcš posiadać własne M (...). Jakiż więc jest problem? Zebrać się i postanowić zbudować własne M (...) przy udziale własnych kas „SKOK”ów i udziale własnych œrodków finansowych (oczywiœcie że jedni majš więcej pieniędzy a drudzy mniej, lecz nie stanie się to wielkim problemem przy tego typu konkretnej inwestycji budowlanej) i różnorodnoœci zawodowej – możliwoœci bezpoœredniego udziału w procesie budowania 2 budynkow 10-cio piętrowych 200 mieszkań o pow. 90m/kw każde wraz z całš infrastrukturš kosztować będzie ok. 40 milionow złotych (włšcznie z ziemiš, planami, ale bez biurokratycznej „maszynerii”), czyli każde mieszkanie wraz z cała infrastruktura użytkowš kosztować powinno każdego przyszłego właœciciela 200.000 złotych plus 40 złotych rocznego „podatku” od ziemi i wynajęta „obsługa” (2 osoby) do sprzštania przez powołany lub wybrany komitet (3 osoby) spoœród 200 właœcicieli tychże 2 budynków.

Jakiż jest więc problem przystšpienia do działania we własnym interesie? Czy każdemu trzeba wskazywać drogę do dbania o własne sprawy?
Najwyższy czas zaczšć myœleć i czuć po polsku o polskich sprawach w kategoriach społecznego zysku jak również pozbywania się ucišżliwego i długodystansowego problemu mieszkaniowego...

Jak więc zaczšć:
1) Zawišzac Komitet lub Stowarzyszenie przyszłych właœcicieli M-(...)
2) Nawišzać kontakt z firmami budowlanymi (lub jednš jako Główny Wykonawca usługi budowlanej) i zażšdać kosztorysu (z planami włacznie)
3) Jaki czas oddania do użytku przewiduje firma budowlana.
4) Podzielić sume na czas wykonania usługi wybudowania – czyli jesli główny wykonawca wykona swoje zobowišzanie w ciagu 24 miesiecy, to 40 milionów podzielić na 24 częœci, a więc firma otrzymywać będzie 1.700.000 zapłaty w skali miesišca – czyli nastšpi płynnoœć płatnoœci poprzez SKOK – za fizycznie wykonana pracę w skali miesišca przez głównego przedsiębiorcę.
(dla przypomnienia: Kosztorys, to cena projektu wraz z miejscem, czas wykonania usługi, koszty potrzebnego materiału, zużycie energii elektr., paliw, eksploatacja maszyn i urzšdzeń, wynagrodzenie dla pracowników i zysk głównego wykonawcy z współpracujšcymi z nim innymi przedsiębiorstwami budowlano-usługowymi)

Jan Ogonowski
==============
zapodał
jasiek z toronto

P.S. Do tej pory nie wiem dlaczego my Polacy mamy płacić podatek od własnej ziemi??? Czyżbyœmy byli dzierżawcami własnej Ojczyzny, której na imię POLSKA???

No comments: